Nascut en el marc d’una família sense tradició musical en Jordi de petit ja mostrava inquietuts per la música però els pares decideixen apuntar-lo a dibuix. Ja de més gran quan veuen que no pinta res el deixen estudiar música de forma autodidacte fins iniciar els estudis de grau mig al Conservatori Isaac Albèniz de Girona i acabant-los al Conservatori professional de Música de Badalona amb el professor Enric Rigau i Prats.

Actualment realitza l’últim curs de Grau Superior a L’ESMUC sota la tutela i paciència del professor Toni García i Araque.

Ha format part de tot tipus de formacions i estils on intervingui el contrabaix: cobles, orquestres de ball, grups de jazz, orquestres clàssiques i actualment en un grup d’havaneres... El seu pròxim repte és entrar en un tuna o grup de mariaxis.

Pel que fa a l’experiència orquestral ha estat membre de joves orquestres entre les que cal destacar: Jove Orquestra Nacional de Catalunya, Orquestra Athenea de Girona, Orquestra del Segle XXI... exercint les funcions de principal i solista en diverses ocasions.

L’agost del 2005 és escollit per el Departament d’Educació de la Generalitat per representar Catalunya en la Inter Regional Orchestra (IRO) a Alemanya, exercint les funcions de principal.

Ha treballat sota la batuta de directors com: Manel Valdivieso, Robert King, Jordi Mora, G. Van Waas, Gianandrea Noseda, A. Ros Marbà, Klaus Arp, E. Martínez Izquierdo...

I ha rebut consells de contrabaixistes de renom com: Tomas Martin, Andrew Ackermann, Thierry Barbe, Frano Kakarigi, Cristoph Rahn, Jonathan Camps...

En la vessant pedagògica és professor de contrabaix i baix elèctric a diferents escoles gironines.

Nacido en el marco de una familia sin tradición musical, Jordi de pequeño ya mostraba inquietudes para la música pero sus padres deciden matricular-lo a dibujo.

Ya de mayor cuando ven que no pinta nada, lo dejan estudiar música de forma autodidacta hasta iniciar los estudios de grado medio en el Conservatorio Isaac Albéniz de Girona y los termina en el Conservatorio profesional de música de Badalona con el profesor Enric Rigau Prats.

Actualmente realiza el último curso de grado superior en la ESMUC bajo la tutela y paciencia del profesor Antonio García Araque.

Ha sido miembro de todo tipo de formaciones y estilos donde haya un contrabajo: coblas de sardanas, orquestas de baile, grupos de jazz, orquestas clásicas y actualmente en un grupo de habaneras... Su próximo reto es entrar en una tuna o un grupo de mariaxis.

Referente a la experiencia orquestal ha sido miembro de jóvenes orquestas entre las que cabe destacar: Jove Orquestra Nacional de Catalunya, Orquestra Athenea de Girona, Orquestra del Segle XXI... ejerciendo las funciones de principal y solista en diversas ocasiones.

En Agosto de 2005 es escogido por el Departamento de educación de la Generalitat para representar a Cataluña en la Inter Regional Orchestra (IRO) en Alemania, ejerciendo las funciones de principal.

Ha trabajado bajo la batuta de directores como: Manel Valdivieso, Robert King, Jordi Mora, G. Van Waas, Gianandrea Noseda, A. Ros Marbà, Klaus Arp, E. Martínez Izquierdo...

Y ha recibido consejo de contrabajistas de renombre como: Tomas Martin, Andrew Ackermann, Thierry Barbe, Frano Kakarigi, Cristoph Rahn, Jonathan Camps...

En el campo pedagógico es profesor de contrabajo y bajo eléctrico en diferentes escuelas gerundenses.


Been born within the framework of a family without musical tradition, Jordi of small already showed restlessness for music but their parents decide to register-to drawing. Already of major when they see that it does not paint anything, they let it study music of self-taught form until initiating the studies of average degree in the Conservatory Isaac Albéniz de Girona and it finishes them in the professional Conservatory of music of Badalona with professor Enric Rigau Prats.

At the moment it makes the last course of superior degree in the ESMUC under the trusteeship and patience of professor Antonio García Araque.

It has been member of all type of formation and styles where there is a doublebass: coblas of sardanas, dance orchestras, groups of jazz, classic orchestras and at the moment in a group of habaneras… Its next challenge is to enter a tuna’s group or a group of mariaxis.

Referring to the orquestal experience it has been member of young orchestras between which it is possible to emphasize: Jove Orquestra Nacional de Catalunya, Orquestra Athenea de Girona, Orquestra of Segle XXI… exerting the functions of main and solist in diverse occasions. In August of 2005 it is chosen by the Department of education of the Generalitat to represent Catalonia in the Inter Regional Orchestra (IRO) in Germany, being exerted the functions of principal.

It has worked under the baton of directors like: Manel Valdivieso, Robert King, Jordi Mora, G. Van Waas, Gianandrea Noseda, A. Ros Marbà, Klaus Arp, E. Left Martinez…

And it has received advice of doublebassist of reputation like: Tomas Martin, Andrew Ackermann, Thierry Barbe, Frano Kakarigi, Cristoph Rahn, Jonathan Camps…

In the pedagogical field he is professor of doublebass and electric bass in differents Girona schools.